финансов лизинг на проект JOBS

Схемата за финансов лизинг на проект JOBS е финансов механизъм за подкрепа на начинаещи, микро и малки предприятия и земеделски производители, които нямат или имат затруднен достъп до друг вид кредитиране. Схемата действа към всеки БЦ. Задължително изискване за отпускането на финансов лизинг е във фирмата да бъдат създадени трайни работни места. Финансовият лизинг подпомага местните предприемачи да:

 • стартират собствен бизнес
 • разширят производството си
 • достигнат европейско качество
 • внедрят нови продукти

Кой може да кандидатства за JOBS лизинг?
За какво може да се ползва JOBS лизинг?
Какви са условията на трите продукта на JOBS лизинг?
Какви са предимствата на JOBS лизинг?
Ефект от схемата за финансов лизинг
Постигнати резултати
Изисквана документация

Кой може да кандидатства за JOBS лизинг?
Кой може да кандидатства за JOBS лизинг?
Кандидатите за финансов лизинг трябва да бъдат регистрирани или да развиват дейност в района на действие на някой от бизнес центровете на проект JOBS. За лизинг могат да кандидатстват:

 • работещи и стартиращи фирми в областта на производството и услугите
 • селскостопански производители и кооперации
 • занаятчии и свободни професии
 • безработни лица с добри идеи за собствен бизнес

За какво може да се ползва JOBS лизинг?
Финансов лизинг се отпуска за закупуване на:

 • машини и оборудване за производство и услуги
 • селскостопанска техника
 • транспортни средства за фирмена дейност

Активите могат да бъдат нови или втора употреба. Не се финансира закупуване на оборудване в сферата на търговията и за потребителски цели.

Какви са условията на трите продукта на JOBS лизинг?

JOBS лизинг
За действащ и стартиращ микро и малък бизнес

 • Максимален размер на финансирането: 30 000 лв.
 • Собствено участие: минимум 20 % от стойността на закупеното оборудване
 • Срок: до 48 месеца
  Гъвкав гратисен период до 6 месеца, които клиентът може да ползва по свой избор по всяко време от срока на лизинговия договор (за стартиращ бизнес - 9 месеца, максимум 6 месеца през първата година)
 • Погасяване: на равни месечни вноски
 • Обезпечение е закупеното оборудване, което се застрахова в полза на съответния бизнес център
 • Лихва: основен лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта, което прави оскъпяване* от 7.8% до 8.8% в зависимост от срока и гратисния период

* Оскъпяването е реалната цена на лизинга, която включва не само лихвата, но и всички такси и комисионни.

Стартирай с JOBS лизинг
Само за стартиращи предприемачи (до 12 месеца от началото на дейността) и регистрирани безработни

 • максимален размер на финансирането: 15 000 лв.
 • собствено участие: минимум 10 % от стойността на закупеното оборудване
 • гъвкав гратисен период до 9 месеца (максимум 6 месеца през първата година)
 • другите параметри са еднакви с JOBS лизинг

JOBS агролизинг
За земеделски производители или хора, предоставящи услуги със земеделска техника

 • максимален размер на финансирането: 30 000 лв. (с опция до 35 000 лв. ако селскостопанската техника е нова и с регистрационен режим)
 • собствено участие: минимум 20 % от стойността на закупеното оборудване
 • гъвкав гратисен период до 9 месеца (максимум 6 месеца през първата година)
 • другите параметри са еднакви с JOBS лизинг

Примерни месечни вноски*

Сума за погасяване5000 лв.15 000 лв.30 000 лв.
Месечна вноска137 лв.410 лв.820 лв.


* Срок на лизинга 48 месеца, без гратисен период, основен лихвен процент на БНБ 4,01% към 1 юли 2007г.

Какви са предимствата на JOBS лизинг?

 • без такси и комисионни
 • без ипотека или други залози
 • предсрочно погасяване без наказателна лихва
 • гъвкав гратисен период според нуждите на Вашия бизнес
 • съдействие при подготовка на документи за кандидатстване
 • клиентът може сам да предложи доставчик
 • консултации и съдействие за намиране на пазари
 • за стартиращ бизнес - безплатно обучение и безплатно изготвяне на бизнес план
 • за съществуващ бизнес - не се изисква бизнес план

Ефект от схемата за финансов лизинг
Чрез схемата за финансов лизинг проект JOBS:

 • подпомага икономическото развитие, като съдейства за разкриване на нови работни места и трайна заетост във фирмите
 • дава възможност на стартиращи, микро и малки предприятия да създадат успешна кредитна история и да се докажат като надеждни клиенти за банковия сектор
 • осигурява достъп до необходими активи за развитие на бизнеса
 • повишава предприемаческия потенциал на микро и малки предприятия чрез бизнес обучение и консултантски услуги.


Постигнати резултати

Към 30.06.2007 г.

 • 1440 фирми, одобрени за финансиране чрез схемата за финансов лизинг
 • отпуснато финансиране от проекта - 13,7 млн.лв.
 • близо 35% от отпуснатото финансиране е за земеделски производители
 • 3,5% от финансираните са безработни лица
 • 26% от подпомогнатите клиенти са стартиращ бизнес


Изисквана документация

За физически лица (лица, извършващи услуги с личен труд, занаятчии, земеделски производители и безработни):

 • Молба за ползване на финансов лизинг
 • Формуляр - база данни за кандидата за лизинг
 • Бизнес план - за стартиращи предприятия
 • Карта за регистрация (за земеделски производители), удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите (за занаятчии), служебна бележка за удостоверяване на регистрацията като безработно лице (за безработни лица)
 • Декларация за извършвана дейност по гл. ХІV от ЗОДФЛ (за лицата, извършващи услуги с личен труд)
 • Удостоверение от НАП за наличието или липсата на задължения
 • Минимум три оферти за търсеното имущество от различни доставчици (за нестандартни и уникални вещи/машини/оборудване, за което на територията на страната няма трима доставчици, е възможно изключение от това изискване)
 • Становище за избор на съответната оферта, подписано от кандидата и бизнес центъра

За еднолични търговци и търговски дружества:
 • Молба за ползване на финансов лизинг
 • Формуляр - база данни за кандидата за лизинг
 • Бизнес план - за стартиращи предприятия
 • Съдебно решение за вписване в търговския регистър
 • Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди подаване на заявлението
  Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ
 • Отчет за приходи и разходи за предходната година (не се изисква за стартиращи предприятия)
 • Баланс на фирмата за предходната година (не се изисква от предприятия с едностранно счетоводно записване, както и от стартиращи предприятия)
 • Данъчна декларация за предходната година, заверена от данъчната администрация (не се изисква за стартиращи предприятия)
 • Удостоверение от НАП за наличието или липсата на задължения (не се изисква за стартиращи предприятия - юридически лица)
 • Решение на Общото събрание/ Управителния съвет/ Съвета на директорите/ едноличния собственик на капитала за ползване на лизинг по схемата за финансов лизинг на проект JOBS, за подписване на запис на заповед и учредяване на особен залог в полза на бизнес центъра (за търговските дружества)
 • Три оферти за търсеното имущество (за нестандартни и уникални вещи/машини/оборудване, за които на територията на страната няма трима доставчици, е възможно изключение от това изискване)
 • Становище за избор на съответната оферта, подписано от кандидата и бизнес центъра

 

http://www.jobs-bg.org/leasing_bg.htm

{START_COUNTER}