Държавна структура ще изготвя безвъзмездно бизнес планове за фермеритеМара ГЕОРГИЕВА, в. "Капитал"

Безплатен обяд няма, но българските фермери могат да получат безплатни консултации от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и нейните областни поделения в страната. Експертите ще съветват безвъзмездно земеделските производители, решили да кандидатстват за субсидии от Програмата за развитие на селските райони. Нещо повече - специалистите в службата ще изготвят и безплатни бизнес планове.

Програмата за развитие на селските райони, която получи официално одобрение от Брюксел, е с бюджет 3.242 млрд. евро и ще действа до 2013 г. Това са безвъзмездни средства, за които земеделските стопани ще могат да кандидатстват по 22 направления, наречени мерки. Експертите на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще изготвят безплатно бизнес планове по четири от мерките и ще окомплектоват документите за кандидатстване. Става въпрос за "Млад фермер", "Полупазарни стопанства", "Организации на производители" и "Агроекологични плащания", уточнява д-р Младен Младенов, изпълнителен директор на НССЗ. За тази своя дейност службата ще получи средства по друга мярка на програмата, т.е. безплатният обяд се плаща от евросъюза и българския бюджет.

"Подпомагане стопанства на млади фермери" ще стимулира тези, които за първи път се захващат активно със земеделие. За субсидия ще могат да кандидатстват хора на възраст от 18 до 40 години, регистрирани като земеделски производители. Кандидатите трябва за първи път да ръководят стопанство, което означава, че са станали собственици или имат договор за наем на стопанството не по-рано от 12 месеца преди подаването на документите за кандидатстване по мярката. От тях се изисква да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или висше със земеделска насоченост и/или ветеринарна медицина. Ако нямат подходящо образование, кандидатите за субсидия ще трябва за завършат специален курс, за който ще получат финансиране по друга мярка на програмата. В резултат на подкрепата стопанствата на младите фермери трябва да отговорят на агростандартите на евросъюза не по-късно от 36 месеца от създаването им. За да получат финансиране, кандидатите трябва да представят бизнес план.

Мярката "Подпомагане на полупазарни стопанства с цел преструктурирането им" е предназначена за регистрирани земеделски производители на възраст до 60 години. Това са собственици на малки стопанства или дългосрочни арендатори, които произвеждат главно за собствена консумация, но в същото време продават част от продукцията си. Кандидатите трябва да представят бизнес план с подробно описание на необходимите инвестиции, дейности и цели, които ще бъдат постигнати в следващите 5 години. Одобрените ще получат безвъзмездно по 1500 евро за земеделско стопанство на година.

"Подпомагане създаването на организации на производители" е мярка, по която могат да кандидатстват организации на фермери от минимум седем члена. Програмата ще плаща субсидии за създаването на организацията и за административните й разходи. Целта е това обединение да планира, събира и реализира продукцията на своите членове. Размерът на помощта се изчислява всяка година въз основа на стойността на реализираната годишна пазарна продукция. Сумата не може да надхвърля 100 хил. евро за първата и 50 хил. евро за петата година.

По мярката "Агроекологични плащания" ще бъдат финансирани с предимство фермери от природно необлагодетелстваните райони (планински и непланински райони с лоша почва и релеф, нископродуктивни). Изискването е стопаните да се занимават с биологично земеделие и да спазват агроекологичните изисквания. От тях също се изисква представяне на бизнес план.

Процедурата

Земеделските стопани могат да получат безплатна подкрепа за кандидатстване в областните служби за съвети в земеделието. Ако е необходима проверка на място (в зависимост от мярката), експертите от местния офис на НССЗ проверяват състоянието на земеделското стопанство. За да получат безплатно бизнес план, кандидатите трябва да попълнят молба-заявление за изготвяне и окомплектоване на пакет услуги и да представят нужните документи. От физическите лица ще се изискват нотариални актове или договори за аренда за срок не по-малък от 5 години за полските култури и 10 - за трайните насаждения. Юридическите лица трябва да имат свидетелство за актуално съдебно състояние на фирмата, да нямат задължения към фонд "Земеделие" и да покриват европейските стандарти за добра земеделска практика.

Източник: в. "Капитал"{START_COUNTER}