Същност на бизнес центровете и бизнес инкубаторите

Какво представляват БЦ/БИ?

Бизнес центровете (БЦ) и бизнес инкубаторите (БИ) са неправителствени организации, които подкрепят развитието на частния сектор на местно ниво. Те предлагат информационни и консултантски услуги, обучение, финансови услуги и предоставят помещения под наем на преференциални цени за малкия бизнес. Чрез проекта JOBS БЦ/БИ осигуряват в съответните региони достъп до гъвкави финансови механизми и съвременни информационни технологии.

Дейности на БЦ

 • Подпомагане на микро и малки предприятия и на земеделски производители на местно ниво
 • Внедряване на нови техники и технологии за управление
 • Осигуряване на местни и международни консултанти за разработване на проекти; възможности за бизнес и бизнесконтакти
 • Установяване на връзки и активно сътрудничество с национални и чуждестранни институции, търговски организации, спонсорски програми и специални фондове
 • Улеснен достъп до кредити
 • Активизиране на обществения диалог за насърчаване на предприемачеството и укрепване на доверието между държавния и частния сектор

Бизнесинкубатор
Предлага помещения под наем на новосъздадени или съществуващи микро и малки фирми

 • Обновени помещения
 • Наеми под пазарните цени
 • Пълен пакет услуги
 • Рекламиране на дейността на наемателите

Информационно-технологични (IT) центрове

 • Изградени към всеки БЦ/БИ
 • Развиват комуникациите в селските региони
 • Осигуряват пълен достъп до Интернет
 • Предлагат компютърно обучение за предприемачите
 • Създават възможност за бизнесконтакти
 • Предоставят достъп до информация за пазарите
 • Увеличават присъствието на българските частни производители на международните пазари
 • Развиват електронната търговия

 
http://www.jobs-bg.org/whatis2_bg.htm{START_COUNTER}